วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชั่นของ OpenSUSE Linux

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชั่นของ OpenSUSE Linux

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการแสดงขั้นตอนการตรวจสอบเวอร์ชั่นของ OpenSUSE Linux ที่รันอยู่สามารถทำได้ทั้งสองวิธีคือ แบบ GUI, และ แบบ CLI โดยการอ่านข้อมูลจากไฟลล์ 
"SuSE-release"

แบบ GUI

เปิดไฟล์ /etc/SuSE-release ด้วย Editor ของคุณ
แบบ  CLI
  • เปิดโปรแกรม Terminal ขึ้นมาจากนั้นรันคำสั่ง
    cat /etc/SuSE-release
     
 ทั้งสองวิธีจะแสดงผลลัพธ์ที่เหมือนกัน
 linux-wbna:~ # cat /etc/SuSE-release
openSUSE 11.4 (i586)
VERSION = 11.4
CODENAME = Celadon
หมายเหตุ:
  • i586 หมายถึง เวอร์ชั่นที่เป็น 32 bit
  • x86_64 หมายถึง เวอร์ชั่นที่เป็น 64 bit

Credit :: OpenSUSE.org

วิธีการหา location path ของ Google Chrome

Google Chrome มี feature ให้เราสามารถสร้าง Profile ในการใช้งานได้ ซึ่งก็หมายถึง เราสามารถใช้ Google Chrome ด้วยหลาย accounts ในเครื่องเดียว...