วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557

วิธีการเปรียบเทียบตัวแปรวันที่ใน JAVA (Date comparison)

โดยปรกติเราสามารถเปรียบเทียบค่ามากกว่าน้อยกว่าของตัวเลข ด้วยเครื่องหมาย

"<" น้อยกว่า
">" มากกว่า
"=" เท่ากับ

แต่ เมื่อต้องการเปรีบบเทียบตัวแปรประเภท วันที่ (Date) ไม่ว่าจะเป็น java.util.Date ro oracle.jbo.domain.Date ตัวแปรทั้งสองจะไม่ยอมให้ใช้เครื่องหมายดังกล่าวในการเปรียบเทียบ

... แล้วจะทำยังไงล่ะ ถ้าเราต้องการรู้ว่า xinputDate มากกว่า หรือน้อยกว่า todayDate


วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557

How to make korn shell call privious command line by Up Arrow

If you have used Ubuntu's Terminal, we can use Up Arrow to call previous command and then edit the command to execute again.

Today, I working on remote session with ksh and I have a problem to call previous command, I don't want to use command "history" and select history command by copy & paste to execute again.

How to use Up Arrow on keyboard to call previous command line and make editable?

After googling

I found how to solve it!!!

Step 1: Open Configuration files for your shell.
vi .profile

วิธีการหา location path ของ Google Chrome

Google Chrome มี feature ให้เราสามารถสร้าง Profile ในการใช้งานได้ ซึ่งก็หมายถึง เราสามารถใช้ Google Chrome ด้วยหลาย accounts ในเครื่องเดียว...