วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

วิธีการหา Profile path ของ Google Chrome

Google Chrome มี feature ให้เราสามารถสร้าง Profile ในการใช้งานได้
ซึ่งก็หมายถึง เราสามารถใช้ Google Chrome ด้วยหลาย accounts ในเครื่องเดียวกันได้นั่นเอง

สำหรับการเพิ่ม Profile สามารถอ่านได้จาก https://support.google.com/chrome

หลังจากที่มีการใช้งานหลาย Profiles ในเครื่องเดียวกันแล้ว ก็ต้องมีที่เก็บข้อมูลของแต่ล่ะ Profile แต่ล่ะ Profile แยกกัน

ในบทความนี้จะแสดงวิธีการหา location path ของ Google Chrome profiles\

โดยค่าเริ่มต้นแล้วตำแหน่งที่เก็บ profile ของ Google Chrome จะขึ้นอยู่กับ Platform ที่ใช้ เช่น

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

How to disable kernel updates in Ubuntu via command line


This article gives the steps how to upgrade all the apt-get packages without updating the kernel on Ubuntu via command line.

Disable Kernel Update
sudo apt-mark hold linux-image-generic linux-headers-generic 

Updates Apt-Get Local DB
sudo apt-get update
Install Upgrades
sudo apt-get upgrade -y

How to re-enable Kernel Updates

วิธีการแก้ Unknown Validation Message ใน Eclipse

วันนี้ได้รับงานให้แก้ไขโปรเจคเก่า เลยนำ source code import เข้ามาให้ eclipse  หลังจากนั้นลองสั่ง clean project พบว่าเจอ validation erro...