วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Tomcat 6 on Fedora Linux

Installing Tomcat 6 on Fedora, Red Hat or CentOS

Install Tomcat using yum
# yum install tomcat6-webapps
Tomcat will get installed across the following directories
/etc/tomcat6             conf files    $CATALINA_HOME/conf
/usr/share/java/tomcat6  libs           $CATALINA_HOME/lib
/usr/share/tomcat6/bin   executables    $CATALINA_HOME/bin
/var/log/tomcat6         logs           $CATALINA_HOME/logs
/var/cache/tomcat6/temp  temp files     $CATALINA_HOME/temp
/usr/share/tomcat6       home directory $CATALINA_HOME
/var/lib/tomcat6/webapps web apps   $CATALINA_HOME/webapps
/var/cache/tomcat6/work  compiled stuff $CATALINA_HOME/work
Set CATALINA_HOME in /etc/profile
export CATALINE_HOME=/usr/share/tomcat6
Tomcat can be stopped, started and restarted using the following commands
# service tomcat6 stop
# service tomcat6 start
# service tomcat6 restart
Credit :: http://serverfault.com/questions/194159/how-to-setup-tomcat-on-fedora 

วิธีการหา location path ของ Google Chrome

Google Chrome มี feature ให้เราสามารถสร้าง Profile ในการใช้งานได้ ซึ่งก็หมายถึง เราสามารถใช้ Google Chrome ด้วยหลาย accounts ในเครื่องเดียว...