วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554

How to update and upgrade Ubuntu Linux auto answer yes

By default command update Ubuntu Linux

#apt-get update
And upgrade with command

#apt-get upgrade
but you have to confirm to upgrade Yes/No in terminal.

if you want to do command more than one command. you can use "&&" to link two command , the second command will running after first command finish.
example:#apt-get update && apt-get upgrade

But you have to confirm to upgrade Yes/No in terminal.


Today we will present command to update and upgrade with auto confirm "Yes".
command:

#apt-get update && apt-get -y upgrade

-y is confirm  yes


*** my English  not so good, i am apologize.

วิธีการหา location path ของ Google Chrome

Google Chrome มี feature ให้เราสามารถสร้าง Profile ในการใช้งานได้ ซึ่งก็หมายถึง เราสามารถใช้ Google Chrome ด้วยหลาย accounts ในเครื่องเดียว...