วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554

[MS SQL Server] เปลี่ยน Password ของ User 'SA'

USE [master]
GO
ALTER LOGIN [sa] WITH DEFAULT_DATABASE=[master],
DEFAULT_LANGUAGE=[us_english], CHECK_EXPIRATION=ON, CHECK_POLICY=ON
GO
USE [master]
GO
ALTER LOGIN [sa] WITH PASSWORD=N'(New Password)' MUST_CHANGE
GO

วิธีการหา location path ของ Google Chrome

Google Chrome มี feature ให้เราสามารถสร้าง Profile ในการใช้งานได้ ซึ่งก็หมายถึง เราสามารถใช้ Google Chrome ด้วยหลาย accounts ในเครื่องเดียว...