วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554

[MS SQL Server] เปลี่ยน Password ของ User 'SA'

USE [master]
GO
ALTER LOGIN [sa] WITH DEFAULT_DATABASE=[master],
DEFAULT_LANGUAGE=[us_english], CHECK_EXPIRATION=ON, CHECK_POLICY=ON
GO
USE [master]
GO
ALTER LOGIN [sa] WITH PASSWORD=N'(New Password)' MUST_CHANGE
GO

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

วิธีการแก้ Unknown Validation Message ใน Eclipse

วันนี้ได้รับงานให้แก้ไขโปรเจคเก่า เลยนำ source code import เข้ามาให้ eclipse  หลังจากนั้นลองสั่ง clean project พบว่าเจอ validation erro...