วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554

[MS SQL Server] วิธีสร้าง ASP State Session Database1. เปิด Windows Command ขึ้นมานะครับ (Start > run > cmd.exe)
2. ให้เปลี่ยน Directory ไปที่ [drive:]\%windir%\Microsoft.NET\Framework\version
ตัวอย่าง..
3. พิมพ์คำสั่ง aspnet_regsql.exe -ssadd -sstype p -S [myserver] -U [mylogin] -P [mypassword]
ตัวอย่าง..

4. เมื่อดำเนินการเสร็จ ก็จะได้ Database : ASPState แบบนี้ครับ..


วิธีการหา location path ของ Google Chrome

Google Chrome มี feature ให้เราสามารถสร้าง Profile ในการใช้งานได้ ซึ่งก็หมายถึง เราสามารถใช้ Google Chrome ด้วยหลาย accounts ในเครื่องเดียว...