วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556

How to change default desktop location on Windows 7

To change your default desktop location and do the following:
  1. Open the Registry editor (Regedit.exe) Start > run > regedit [Enter]
  2. Browse to the location:
    HKEY_CURRENT_USER> Software > Microsoft > Windows
    > CurrentVersion > Explorer > User Shell Folders.
  3. In the right window pane select the required value (i.e. Desktop).
  4. Insert the new location for the folder to be stored.
  5. Close the registry editor and log off.

วิธีการหา location path ของ Google Chrome

Google Chrome มี feature ให้เราสามารถสร้าง Profile ในการใช้งานได้ ซึ่งก็หมายถึง เราสามารถใช้ Google Chrome ด้วยหลาย accounts ในเครื่องเดียว...