วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Reset LightDM Login to Default


Open Terminal

Run this command in the terminal

$ sudo dpkg-reconfigure lightdm

Enter your password for run the command as root (Super User on Linux)

Hit Enter to continue

Then choose display manager that you want and select Ok
Ref:: Askubuntu.com

วิธีการหา location path ของ Google Chrome

Google Chrome มี feature ให้เราสามารถสร้าง Profile ในการใช้งานได้ ซึ่งก็หมายถึง เราสามารถใช้ Google Chrome ด้วยหลาย accounts ในเครื่องเดียว...