วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

Populate current date use getCurrentDBDate()

SimpleAMImpl am = (SimpleAMImpl) pageContext.getApplicationModule(webBean);
SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat(“yyyy-MM-dd hh:mm:ss.S”);
SimpleDateFormat formatDate = new SimpleDateFormat(“yyyy-MM-dd hh:mm:ss”);
oracle.jbo.domain.Date convertDate = applicationModule.getOADBTransaction().getCurrentDBDate();
java.util.Date date = format.parse(convertDate.toString());
String convStr = formatDate.format(date);
System.out.println(“Date from database:  ”+convertDate.toString());
System.out.println(“java.util.Date: “+date.toString());
System.out.println(“String date: “+convStr);
ขอแปะ code ไว้ก่อนแล้วจะมาอธิบายนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

วิธีการแก้ Unknown Validation Message ใน Eclipse

วันนี้ได้รับงานให้แก้ไขโปรเจคเก่า เลยนำ source code import เข้ามาให้ eclipse  หลังจากนั้นลองสั่ง clean project พบว่าเจอ validation erro...