วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Changing the Java compiler version for a Java EE project in eclipse

You can change the version of Java used in Java EE project by changing the value of the Java facet.

The Java facet applies only to J2EE projects. To set Java Compiler level of a non-Java EE project, such as a Java project, see Java Compiler

Step to changing Java Compiler version.

  1. In the Project Explorer view of Java EE perspective, right-click the project and select Properties.


  2. Select the Project Facets page in the Properties window. This page lists the facets in the project and their verions.

  3. Click Modify project.
  4. Double click the version number next to the Java facets to select a different level of Java compiler.

  5. Click Finish to close the Modify Faceted Project window and then click OK.

วิธีการหา location path ของ Google Chrome

Google Chrome มี feature ให้เราสามารถสร้าง Profile ในการใช้งานได้ ซึ่งก็หมายถึง เราสามารถใช้ Google Chrome ด้วยหลาย accounts ในเครื่องเดียว...