วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

"The upload path does not appear to be valid" Codeigniter

เขียน PHP ด้วย framework Codeigniter 
มาถึงหน้า upload ก็เขียนตามตัวอย่างแต่พอรันบน linux สามารถอัพโหลดได้ปรกติ  แต่พอลองรันบน server ที่เป็น Windows กับแสดง error 
The upload path does not appear to be valid
ก็ลองหาวิธีแก้ไปมา เจอวิธีการเช็ค Path ที่ใช้ในการอัพโหลด

ลองใช้คำสั่งนี้ ถ้า path บน server มีอยู่จะ return ture 
var_dump(is_dir('/upload/')); 
และหากอยากรู้ path เต็มๆ 
var_dump($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']); 


เมื่อใช้คำสั่งแรกแล้วค่าที่ได้กลับมาเป็น TRUE แสดงว่า path ที่ระบบมีอยู่บน server โปรแกรมน่าจะสามารถ upload file ไปไว้บน server ได้แล้ว

หากยังแสดง error "The upload path does not appear to be valid" อีกลองให้ท่านตรวจเช็คค่าต่างๆที่ได้ config ให้กับ library upload ว่าถูกต้องหรือไม่ เช่นตัวอย่างนี้
$config['upload_path''uploads';
$config['allowed_types''gif|jpg|png';
$config['max_size''2048';
$config['max_width''1024';
$config['max_height''768';

$this->load->library('upload'$config);
$this->upload->initialize($config); 
อย่าลืมนะครับว่า folder ที่จะ upload ไฟล์ต้องอนุญาติให้เขียนไฟล์ด้วยนะครับ


Credit :: codeigniter.com


วิธีการหา location path ของ Google Chrome

Google Chrome มี feature ให้เราสามารถสร้าง Profile ในการใช้งานได้ ซึ่งก็หมายถึง เราสามารถใช้ Google Chrome ด้วยหลาย accounts ในเครื่องเดียว...