วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

How to disable kernel updates in Ubuntu via command line


This article gives the steps how to upgrade all the apt-get packages without updating the kernel on Ubuntu via command line.

Disable Kernel Update
sudo apt-mark hold linux-image-generic linux-headers-generic 

Updates Apt-Get Local DB
sudo apt-get update
Install Upgrades
sudo apt-get upgrade -y

How to re-enable Kernel Updates

sudo apt-mark unhold linux-image-generic linux-headers-generic

Credit:
1. https://www.bonusbits.com/wiki/HowTo:Upgrade_Ubuntu_without_Updating_the_Kernel
2. http://askubuntu.com/questions/678630/how-can-i-avoid-kernel-updates

วิธีการหา location path ของ Google Chrome

Google Chrome มี feature ให้เราสามารถสร้าง Profile ในการใช้งานได้ ซึ่งก็หมายถึง เราสามารถใช้ Google Chrome ด้วยหลาย accounts ในเครื่องเดียว...