วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Convert JAVA String to Date

    วันนี้ต้องเขียนโปรแกรมโดยรับ Parameter ประเภท Date จากหน้าจอมาในรูบแบบ String จำนวน 2 ตัวแปร จากนั้นนำมาหาผลต่างของทั้งสองค่า

วันนี้เลยขอเขียนเกี่ยวกับการ Convert JAVA String to Date

สิ่งที่ควรทำความเข้าใจ
java.lang.Object 
java.util.Date
java.lang.String
* java.text.SimpleDateFormat

ตัวอย่างการแปลง String -> Date


SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("dd-MMM-yyyy");
String string = "17-Sep-2014";
Date date = formatter.parse(string);
System.out.println("Date: "+date);

ตัวอย่างการหาค่าต่างของจำนวนวัน 2 ค่า


String starDateStr = "01-Oct-2014";

String endDateStr = "31-Oct-2014";
SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("dd-MMM-yyyy");
try
{
    Date startDate = formatter.parse(startDateStr);
    Date endDate = formatter.parse(endDtaeStr);
   
System.out.println("Start Date: " + startDate);
   
System.out.println("End Date: " + endDate);

    long t1 = startDate.getTime();
    long t2 = endDate.getTime();
    long diffTime = t2 - t1;
   
System.out.println("Time diff: " + diffTime);
 

    long diffDay = diffTime / (1000 * 60 * 60 * 24);
   
System.out.println("Days diff: " + diffDay);
}catch(ParseException e){
    e.printStackTrace();
}Credit:: http://stackoverflow.com/questions/4216745/java-string-to-date-conversion

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

วิธีการแก้ Unknown Validation Message ใน Eclipse

วันนี้ได้รับงานให้แก้ไขโปรเจคเก่า เลยนำ source code import เข้ามาให้ eclipse  หลังจากนั้นลองสั่ง clean project พบว่าเจอ validation erro...