วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558

OAF: วิธีการใส่ Format ให้กลับจำนวนเงิน

เจอปัญหาในการใส่ Format ให้กับจำนวนเงิน สำหรับ Total Row ใน OAAdvancedTable


OAAdvancedTable
Id: showDetailTb

Id: column1
Total Value: True

Id: TrxAmount
View Attribute: TrxAmount

ถึงเราจะใส่ Format ให้กับ OAMessagedStyledTextBean id TrxAmount
Formatter formatter = new OADecimalValidater("#,###,###,##0.00;(#,###,###,##0.00)", 
                       "#,###,###,##0.00;(#,###,###,##0.00)");

OAAdvancedTableBean adTable = (OAAdvancedTableBean) 
webBean.findChildRecursive("showDetailTb");

OAMessageStyledTextBean trxAmountTotal = (OAMessageStyledTextBean) 
adTable.findChildRecursive("TrxAmount");
trxAmountTotal.setAttributeValue(ON_SUBMIT_VALIDATER_ATTR, formatter);

แต่จำนวน Total ก็ยังไม่อยู่ในรูป Format

หลังจากลองผิดลองถูก เข้าไป set format ในเกือบทุก objects ที่อยู่ภายใต้ OAAdvancedTable ก็ได้เข้าใจว่าถ้าต้องการให้เลขใน TotalRow อยู่ในรูปแบบที่จัด Format แล้วเราต้องไปตั้งค่าที่ ...


เราต้องไปตั้งค่าในส่วนของ Column ที่จะแสดง ค่า Total ซึ่งในตัวอย่างนี้คือ column1

Formatter formatter = new OADecimalValidater("#,###,###,##0.00;(#,###,###,##0.00)", "#,###,###,##0.00;(#,###,###,##0.00)");

OAAdvancedTableBean adTable = (OAAdvancedTableBean) webBean.findChildRecursive("showDetailTb");

OAMessageStyledTextBean trxAmountTotal = (OAMessageStyledTextBean) adTable.findChildRecursive("TrxAmount");
trxAmountTotal.setAttributeValue(ON_SUBMIT_VALIDATER_ATTR, formatter);

OAColumnBean column1 = (OAColumnBean) adTable.findChildRecursive("column1");
if (column1 != null)
{
 column1.setAttributeValue(CURRENCY_CODE, "USD");
 column1.setAttributeValue(ON_SUBMIT_VALIDATER_ATTR, formatter);
}


เมื่อ Set format ให้กับ column1 แล้ว Total Row จะอยู่ในรูปของตัวเลขที่ Format เรียบร้อยHow to disable kernel updates in Ubuntu via command line

This article gives the steps how to upgrade all the apt-get packages without updating the kernel on Ubuntu via command line. Disable Ker...