วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Reset LightDM Login to Default


Open Terminal

Run this command in the terminal

$ sudo dpkg-reconfigure lightdm