วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554

[MS SQL Server] วิธีสร้าง ASP State Session Database1. เปิด Windows Command ขึ้นมานะครับ (Start > run > cmd.exe)
2. ให้เปลี่ยน Directory ไปที่ [drive:]\%windir%\Microsoft.NET\Framework\version
ตัวอย่าง..[MS SQL Server] เปลี่ยน Password ของ User 'SA'

USE [master]
GO
ALTER LOGIN [sa] WITH DEFAULT_DATABASE=[master],
DEFAULT_LANGUAGE=[us_english], CHECK_EXPIRATION=ON, CHECK_POLICY=ON
GO
USE [master]
GO
ALTER LOGIN [sa] WITH PASSWORD=N'(New Password)' MUST_CHANGE
GO

How to disable kernel updates in Ubuntu via command line

This article gives the steps how to upgrade all the apt-get packages without updating the kernel on Ubuntu via command line. Disable Ker...